เมนูหลัก
บทเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
การจัดโต๊ะหมู่บูชา
พิธีทางศาสนา
คำถวายทานและบทสวดมนต์ต่าง ๆ
ผลงานนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
บทเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 33102

คำนำ


    วิชาพระพุทธศาสนา รหัส 33102 เป็นการเรียบเรียง ต่อจากหนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้น ม.1 และ ม.2 โครงสร้างของหนังสือยังคงยึดถือแนวการจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน

นางวรรณดี จิตต์จนะ
ครู

1   พุทธสุภาษิต
2   สำนวนไทย
3   พระพุทธรูปปางต่าง ๆ
4   อริยสัจ ๔
5   หน้าที่ชาวพุทธ
6   วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
7   พระพุทธประวัติ
8   ชาดก
9   พระไตรปิฎก
10   พุทธปณิธาน ๔
11   คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
12   พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง